IPM 2023

Bedrijfsverklaring

VDH Prevent4u Plaagdierpreventie BV gaat per 01-07-2022 zich conformeren aan de nieuwe richtlijnen die gaan gelden op het gebied van de bestrijding van ratten en muizen die op 01-01-2023 ingaan. In de overgangstermijn van 01-07-2022 tot 01-01-2023 zullen wij onze werkwijze op uw locatie gaan aanpassen. U ontvangt hier ook een nieuw plan van aanpak over. Hierin staan alle zaken m.b.t. de nieuwe werkwijze beschreven. Tevens zullen wij bedrijven waar regelmatig overlast is bij elke inspectie een Plaagdier risico inventarisatie uitvoeren.

Wat gaat er voor u veranderen?

Alle beheers- en bestrijdingsprogramma’s binnen VDH Prevent4u worden uitgevoerd volgens de doelstelling van Integrated Pest Management (IPM).
De internationale principes van het IPM protocol, beschrijven een wijze van plaagdierbeheersing met als doel het duurzaam voorkomen en monitoren (dus niet alleen bestrijden!) van dierplagen.

Deze manier van werken passen wij te allen tijde toe, ongeacht de branche van uw bedrijf. Zo kan IPM worden toegepast bij voedselverwerkende bedrijven zoals leveranciers en winkeliers en ook in de agrarische sector. IPM is primaire gericht op een grondige inspectie van de omgeving, het uitvoeren van een maximaal maatregelenpakket om plaagdieren te weren en eventueel het toepassen van alternatieve bestrijdingsmethodes. 

Met IPM houdt u plaagdieren buiten de deur! 


Chemische bestrijdingsmiddelen worden als laatste hulpmiddel ingezet.

Wat gaat er voor u veranderen dit overgangsjaar?

Wij dienen ons te conformeren aan de nieuwe wet en regelgeving omtrent IPM 2023. Dit betekent dat we voordat we overgaan naar chemisch bestrijden, we alles gedaan hebben om te voorkomen dat schadelijke knaagdieren gebouwen binnendringen of kunnen nestelen in uw bedrijf.

Onze werkwijze zal gaan veranderen, dit zowel op papier als in de praktijk.

Wat gaat u hier van merken?

U ontvangt een plan van aanpak. Dit is een document waarin onze werkwijze wordt beschreven en waarin u ons medewerking toezegt om samen naar een plaagdiervrij bedrijf toe te werken.

Door onze online registratie hebben wij al een basis gelegd voor de IPM strategie die we bij uw bedrijf willen gaan doorvoeren. De servicemedewerker geeft u tijdens zijn inspectiebezoek aanbevelingen (adviezen) m.b.t. wering en hygiëne .  Het is van belang dat u deze aanbevelingen opvolgt. (indien deze redelijk uitvoerbaar zijn).

In de praktijk gaat het er op neer komen dat er meer moet worden gemonitord op plaagdieren met non tox materialen (klemmen en vallen)

Indien er sprake is van overlast voeren wij tijdens de inspectie een vragenlijst in (Plaagdier risico inventarisatie)  Indien hieruit wordt geconcludeerd dat er sprake is van overlast die voorkomen kan worden door andere onderdelen zoals meer klemmen/bouwkundige aanpassingen, dan dienen die eerst te worden ingezet.  

Noodsituatie

Indien er sprake is van een NOODSITUATIE, d.w.z. Er is sprake voor de volksgezondheid, diergezondheid of economische schade die voortvloeit uit de aanwezigheid van ratten en muizen, dan kunnen wij direct ingrijpen door zowel klemmen en rodenticide (gif) in te zetten. Echter u dient alsnog te zorgen dat de aanbevelingen die wij u gedaan hebben omtrent bouwkundige aanpassingen en hygiëne opgevolgd worden.

Indien er sprake is van een langdurige situatie waarbij een oplossing van het probleem zonder rodenticide (gif) niet voorhanden ligt, dan dienen we de bezoekfrequentie op te schalen. Dit betekend in de praktijk dat wanneer u bijvoorbeeld nu 6 of 8 bezoeken per jaar van ons ontvangt, dat dit wordt verhoogd naar 12 x per jaar. Dit om de redenen dat we niet langer dan 1 maand rodenticide onbeheerd mogen laten staan.  Dit scenario is vooral van toepassing in de agrarische sector. 

KBA vervalt.

Per 01-01-2023 vervallen tevens alle KBA licenties. Deze licenties zijn momenteel van toepassing voor de agrariërs, die zelf bestrijden op eigen bedrijf. Er zal voor hen een nieuwe opleiding worden gepresenteerd en zij dienen hun eigen bedrijf door een certificerende instantie te laten certificeren. Dit zal in de praktijk een onhaalbare en onbetaalbare situatie worden.

Detectiemiddelen.

Indien er op uw bedrijf detectiemiddelen (lokdozen ) aanwezig zijn waarin geen rat/muizen klem past, dan dienen deze vervangen te worden.

Wij zullen deze vervangen tegen kostprijs.

Ik begrijp dat er voor u veel gaat veranderen. Echter zullen wij proberen om dit op een zo transparante manier door te voeren. Helaas hebben wij deze wet en regelgeving niet gemaakt en dient iedereen hieraan zich te conformeren. Het NVWA en IL&T gaan hier scherp op toezien.

Mocht u meer informatie of persoonlijke toelichting, dan kunt u ons via onderstaande link berichten.

U dient dit plan van aanpak te ondertekenen. Indien dit niet gebeurt, mogen wij volgens het NVWA en IL&T geen rodenticide op uw bedrijf inzetten.

Heeft u vragen?

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een bericht.

Contact opnemen
085-0600400

WhatsApp contact
06-53879527

Over VDH Prevent4U

VDH-Prevent4u Plaagdierpreventie BV is ontstaan in 2006. Met een enthousiast team van proffesionals gaan wij dagelijks de weg op om voor diverse opdrachtgevers de preventie en bestrijding van plaagdieren uit te voeren. Hierdoor kunnen wij op landelijk niveau opdrachten voor u uitvoeren en de kwaliteit waarborgen.

Lees meer